Aktualizace 28.07.2021 10:47

  
©Jiří Studený *   jiri.studeny@iex.cz

   
VŠESPORTOVNÍ KOLEGIUM
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, z.s.
  

                                                          
 
 Všesportovní kolegium KHK
 Složení VŠK KHK
 Aktuální zápis z jednání VŠK
 Dohoda o součinnosti - statut
 Memorandum o spolupráci s Královéhradeckým krajem    
 Zlatá koruna-ocenění dobrovolníků za rok 2020
 Novelizace stanov VŠK KHK - NOZ 2014
 Zákon o podpoře sportu č.230 z roku 2016
 Zpravodaj U nás v kraji

 Dotační programy TV, sport a VČA-prezentace KHK    

 

         Sportovci roku-přehled vyhodnocených

Fotogalerie nejúspěšnějších sportovců v roce:
   2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 -
2013 -
   2014 - 2015 - 2016 - 2017
- 2018  2018 - Deník

   2019  
                                                           

                                        
  
        
 Připravujeme "Sportovec desetiletí"
                        
    

                                          
  
 Rozhodnutí  Všesportovního kolegia k vyhlášení  NSR-D 

    Kriteria pro výběr sportovců

                                                    

počítadlo.abz.cz       
     
                                   
    

 

                                  
  

 
     
     
                                   
 

             
                           
        

 
    Mgr. Jiří Pekař, předseda VŠK KHK
  Kontakt: VŠK KHK, z.s., U Koruny 292
                 500 02 Hradec Králové , tel. 495 521 871
                 mobil +420 608 510 491, e-mail: kolegium.khk@seznam.cz ajpek@volny.cz
  IČ 0214 3208 - 
Spisová značka  L8690 vedena u Krajského soudu v Hradci Králové
 
   
Informace o nás....

Ještě před oficiálním ustavení krajů iniciovalo Všesportovní kolegium ČR vznik obdobných dobrovolných seskupení sportovních spolků na úrovni kraje. Z členů Všesportovního kolegia ČR byli v prosinci 2001 stanoveni "patroni" jednotlivých krajů, kteří zde iniciovali vznik krajských kolegií, byli nápomocni při jejich formování, doporučili přijetí stanov a jednacího a volebního řádu obdobného Všesportovnímu kolegiu ČR.
Důvodem této iniciativy bylo skutečnost, že Všesportovní kolegium ČR si se vznikem krajů bylo vědomo, že řada kompetencí i finančních prostředků přejde ze státu na kraje a že je tedy na krajích nutné vytvořit obdobné seskupení sportovních spolků jako na státní úrovni a to v zájmu ochrany a podpory sportu na krajské úrovni. Při jejich ustanovování byla především zdůrazňována nutnost jednotného postupu vůči orgánům kraje a upřednostnění zájmů všech sportů před partikulárními zájmy některých atraktivních sportů.
Ihned po zvolení hejtmanů je Všesportovní kolegium ČR jménem předsedy L.Šustra oslovilo s nabídkou spolupráce v oblasti sportu a informovalo je o existenci krajských kolegií. V převážné většině byla nabídka uvítána a krajské orgány velice rychle navázaly spolupráci s krajskými kolegii.. Byly pro to vytvořeny i zákonné podmínky, protože Všesportovní kolegium ČR se podílelo na formulaci řady dokumentů při přípravě vzniku krajů ( Zákon č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vzorový organizační řád Krajského úřadu a pod). Do zákona je zapracována podpora sportu krajskými orgány a to i po finanční stránce, ve vzorovém organizačním řádu, který většina krajů akceptovala, je vytvoření samostatných oddělení pro sport na Krajském úřadu.
Dalším okruhem činnosti, kterým se krajské kolegium zabývá je sledování činnosti neziskových organizací v kraji. V poslední době se výrazně zvýšila intenzita činnosti neziskových organizací v krajích, ale sport je jako nezisková činnost s největší členskou základnou stále opomíjen. Protože se zde jedná jak o finance krajů, tak i finance Evropské unie, je důležité aby  se podle situace v kraji aktivit neziskových organizací VŠK KHK zúčastnilo nebo je alespoň monitorovalo.  Zaleží to ale na iniciativě všech členů krajského kolegia, jaké vztahy a kontakty naváží se zastupiteli a pracovníky Krajského úřadu. Je zde nutné připomenout, že sportovní prostředí se svou rozsáhlou členskou základnou je významným činitelem při volbách do zastupitelstva kraje.  Sport je tedy  neziskovou činností, která má v našem kraji při existenci VŠK KHK plnohodnotnou organizaci schopnou úspěšně prosazovat a obhajovat oprávněné potřeby sportovního prostředí. .                                 
          
                                                                                                                            

                                                                                 Fotografie z jednání sboru zástupců VŠK KHK  za účasti zástupců krajského úřadu
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

 

                Konference se konala v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 7.11.2018.  
                Prohlédnout si a stáhnout materiály k vystoupení jednotlivých přednášejících můžete ˂˂ zde ˃˃ .
                Průběh jednání  konference vám přiblíží podrobný <<zápis>>
                Na ukončení  2. konference byly přijaty tyto ˂˂závěry˃˃  
                Reportáž České televize - ČT 24 dne 24.11.2018 >začátek rozhovoru v čase cca 3 hodiny 15 minut:
                https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058071125

                                                              Snímky ze 2.konference 7.11.2018-vice ve fotoalbu